Juristid ja raamatupidajad

Professionaalsed raamatupidajad:

Üks tähtsamatest küsimustest, mille peab lahendama ettevõtlusega alustades, on kvaliteetse raamatupidamise tagamine ettevõttes. Et see oleks võimalik, peab ettevõtja tegema koostööd kogenud raamatupidajatega, kes tagavad ettevõtte raamatupidamissüsteemi toimimise LV seadusandluse kohaselt.

 

 Ettevõtte raamatupidamise teenindamine:

Raamatupidamisteenused. Teostame väike-  ja keskmiste ettevõtete raamatupidamise teenindamist, mis hõlmab raamatupidamise teostamist, maksude arvestamist, aruannete ja ülevaadete koostamist VID (Maksuametile) ja teistele riigiasutustele, samuti nende esitamist VID (Maksuametile) nii paberkandjal kui ka kasutades EDS(e-Maksuametit).

 

Juriidilised teenused:

Me spetsialiseerume alljärgnevatele aladele:

 • lepingud;
 • tööõigused;
 • juriidilised konsultatsioonid tarkvara küsimustes;
 • ettevõtete asutamine ja muudatused  nendes;
 • juriidilised konsultatsioonid;
 • füüsiliste ja juriidiliste isikute juriidiline teenindamine;
 • juriidiline abi kinnisvara asjades;
 • kliendi esindamine kohtutes ja vahekohtutes.

Lepingud: 
Me  töötame välja mistahes keerukusega lepinguid, vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele:

 • laenulepinguid;
 • kinkelepinguid;
 • töölepinguid (ka kollektiivlepinguid);
 • kasutuseleandmise lepinguid;
 • ülalpidamislepinguid;
 • tarne- ja veolepinguid;
 • ehitus- ja muude tööde lepinguid;
 • hüpoteegi- ja käenduslepinguid;
 • ostu-müügilepinguid
 • rendi- ja üürilepinguid;
 • halduslepinguid;
 • töövõtu- (alltöövõtu-) lepinguid;
 • jm. tsiviilõiguslikke lepinguid kliendi soovide kohaselt.

Tööõigused:

 • konsultatsioonid tööõiguslike suhete alal;
 • töölepingute ja töökirjelduste koostamine kliendi vajaduste ja soovide kohaselt;
 • tööohutuse, -sisekorra eeskirjade ja tuleohutuse eeskirjade väljatöötamine;
 • esindamine kohtutes ja muudes töötülide lahendamise ametkondades;
 • konfidentsiaalse teabe, intellektuaalse omandi kaitse;
 • konkurentsipiirangud tööõiguslike suhete lõpetamisel.

Juriidilised konsultatsioonid tarkvara suhtes:

 • konsultatsioonid tarkvara legaalsuse, piirangute ja muude spetsiifiliste litsenseerimisküsimuste alal;
 • tarkvara audit, LV seadusandluse ja tootjate litsentside eeskirjade kohaselt;
 • konsultatsioonid tarkvara soetamise ja litsentside pikendamise kohta.

Ettevõtete asutamine ja muudatused nendes:
Teostame mistahes keerukusastmega toiminguid, mis on seotud ettevõtete dokumentide ettevalmistamise ja esitamisega Ettevõtete registrile:

 • vastasutavate äriühingute (FIE, SIA(OÜ), PM OÜ, AS, AAS, ühistu, KÜ jm.) põhikirja  väljatöötamine ja muude vajalike dokumentide ettevalmistamine esitamiseks Ettevõtete registrile (sealhulgas pangakonto avamine ja dokumentide notariaalne kinnitamine);
 • asutamiskulude vähendamise lahendused;
 • muudatuste teostamine olemasolevates ettevõtete dokumentides (põhikapitali suurendamine ja vähendamine, uute aktsiate  emissioonid, reorganiseerimine, liitmised, juriidilised aadressid ja nimetuse vahetamine, osanike koosseisu ja juhatuse  muudatused, prokurate registreerimine ja kustutamine, kommertspandid, muudatused  juhatuse  esindusõigustes, ettevõtete osakute ost-müük jm.);
 • mistahes  muud toimingud ja konsultatsioonid, mis on seotud muudatustega Teie  äriühingus, et tagada Teie  õiguste ja materiaalsete väärtuste kaitset kolmandate isikute poolt.

Juriidilised konsultatsioonid:

 • konsultatsioonid Läti Vabariigi seadusandluse küsimustes ja jooksvate juriidiliste küsimuste lahendused;
 • probleemide analüüs ja järelduse ettevalmistamine kliendi asjas;
 • kliendi huvide esindamine kohtutes (hagitaotluse ettevalmistamine, selle esitamine kohtusse, haginõude toetamine, haginõude tagamine, võlaomandi pantimine jm. vajalikud toimingud);
 • kliendi  huvide esindamine muudes riigi-  ja omavalitsuste ametites.

Füüsiliste  ja juriidiliste isikute juriidiline   teenindamine:

 • lepingute väljatöötamine;
 • dokumentatsiooni korrastamine vastavalt Läti seadusandluse nõuetele;
 • konsultatsioonid seadusandluse  ja asjaajamise küsimustes;
 • kliendi  esindamine suhetes teiste äriühingutega, riigi-  ja omavalitsuste ametitega.

Juriidiline abi kinnisvara-asjades:

 • kinnisvara ostu-müügi-, üüri-, rendi-, haldus-, vahetus-, kinke-, ühiskasutus-, reaalse jaotuse, kasutuslepingute väljatöötamine vastavalt kliendi  soovidele;
 • konsultatsioonid kinnisvara ostmisel ja müümisel;
 • kinnisvara omandiõiguste formaalsuste korraldamine;
 • kinnisvara jaotamine (eraldamine) ja liitmine;
 • pärimisküsimused kinnisvara-asjades;
 • abi kinnisvara kindlustamisel;
 • hüpoteegi ja käenduse dokumentide ettevalmistamine;
 • kliendi huvide esindamine kinnisvara-asjades kohtutes, vahekohtutes ja muudes ametiasutustes.

Kliendi esindamine kohtutes ja vahekohtutes: 
Klientide esindamine kohtutes ja vahekohtutes. Oleme spetsialiseerunud mistahes  keerukusega kriminaalõiguslike, tsiviilõiguslike ja haldusvaidluste lahendamisele.