Juridiskais atbalsts:

Mēs specializējamies sekojošās jomās:

 • līgumi;
 • darba tiesības;
 • juridiskās konsultācijas par datoru programmatūru;
 • uzņēmumu dibināšana un izmaiņas tajos;
 • juridiskās konsultācijas;
 • fizisko un juridisko personu juridiskā apkalpošana;
 • juridiskā palīdzība nekustamo īpašumu lietās;
 • klienta pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās.

Līgumi:
Mēs izstrādājam jebkādas sarežģītības līgumus, pamatojoties uz klienta vēlmēm un vajadzībām:

 • aizdevuma līgumi;
 • dāvinājuma līgumi;
 • darba līgumi (arī darba koplīgumi);
 • patapinājuma līgumi;
 • uztura līgumi;
 • piegādes un transporta līgumi;
 • celtniecības un citu darbu līgumi;
 • hipotēkas un galvojuma līgumi;
 • pirkuma-pārdevuma līgumi;
 • nomas un īres līgumi;
 • apsaimniekošanas līgumi;
 • uzņēmuma (darbuzņēmuma) līgumi;
 • u.c. civiltiesiskie līgumi pēc klienta pieprasījuma.

Darba tiesības:

 • konsultācijas darba tiesisko attiecību jomā;
 • darba līgumu un darba aprakstu sastādīšana pēc klienta vajadzībām un vēlmēm;
 • darba drošības, iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumu izstrāde;
 • pārstāvība tiesās un citās darba strīdu izšķiršanas institūcijās;
 • konfidenciālas informācijas, intelektuālā īpašuma aizsardzība;
 • konkurences ierobežojumi izbeidzot darba tiesiskās attiecības.

Juridiskās konsultācijas par datoru programmatūru:

 • konsultācijas par programmu legalitāti, ierobežojumiem un citiem specifiskiem licencēšanas jautājumiem;
 • datorprogrammu audits, saskaņā ar LR likumdošanu un ražotāju licenču noteikumiem;
 • konsultācijas programmatūras iegādē un licenču pagarināšanā.

Uzņēmumu dibināšana un izmaiņas tajos:
Veicam jebkādas sarežģītības pakāpes darbības, kas saistītas ar uzņēmumu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā:

 • jaundibināmās sabiedrības (IK, SIA, ZS, AS, AAS, PS, KS u.c.) statūtu izstrāde un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā (tostarp bankas konta atvēršana un dokumentu notariālais apliecinājums);
 • dibināšanas izdevumu samazināšanas risinājumi;
 • izmaiņu veikšana esošajos uzņēmuma dokumentos (pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, jaunu akciju emisijas, reorganizācija, apvienošanās, juridiskās adreses un nosaukuma maiņa, dalībnieku sastāva un valdes izmaiņas, prokūru reģistrācija un dzēšana, komercķīlas, izmaiņas valdes pārstāvības tiesībās, uzņēmumu daļu pirkšana-pārdošana u.c.);
 • jebkādas citas darbības un konsultācijas, kas saistītas ar izmaiņām Jūsu sabiedrībā, lai nodrošinātu Jūsu tiesību un materiālo vērtību aizsardzību no trešo personu puses.

Juridiskās konsultācijas:

 • konsultācijas Latvijas Republikas likumdošanas jautājumos un tekošo juridisko jautājumu risinājumi;
 • problēmu analīze un slēdziena sagatavošana klienta lietā;
 • klienta interešu pārstāvība tiesās (prasības pieteikuma sagatavošana, tā iesniegšana tiesā, prasības uzturēšana, prasības nodrošināšana, parāda īpašuma apķīlāšana u.c. nepieciešamās darbības);
 • klienta interešu pārstāvība citās valsts un pašvaldību institūcijās.

Fizisko un juridisko personu juridiskā apkalpošana:

 • līgumu izstrāde;
 • dokumentācijas sakārtošana atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām;
 • konsultācijas likumdošanas un lietvedības jautājumos;
 • klienta pārstāvība attiecībās ar citām sabiedrībām, valsts un pašvaldību institūcijām.

Juridiskā palīdzība nekustamo īpašumu lietās:

 • nekustamo īpašumu pirkšanas/pārdošanas, īres, nomas, apsaimniekošanas, maiņas, dāvinājuma, koplietošanas, reālās sadales, lietošanas līgumu izstrāde atbilstoši klienta vēlmēm;
 • konsultācijas nekustamo īpašumu pirkšanā un pārdošanā;
 • nekustamā īpašuma īpašumtiesību formalitāšu kārtošana;
 • nekustamā īpašuma sadale un apvienošana;
 • mantošanas jautājumi nekustamo īpašumu lietās;
 • palīdzība nekustamo īpašumu apdrošināšanā;
 • hipotēkas un galvojuma dokumentu sagatavošana;
 • klienta interešu pārstāvība nekustamo īpašumu lietās tiesās, šķīrējtiesās un citās iestādēs.

Klienta pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās:
Klientu pārstāvībā tiesās un šķīrējtiesās. Esam specializējušies jebkādas sarežģītības krimināltiesisko, civiltiesisko un administratīvo strīdu risināšanā.