Uzņēmumu pāreja uz eiro (denominācija uz eiro)

Ar 2014.gada 1.jūliju SIA, akciju sabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām, kuru pamatkapitāls joprojām nav izteikts eiro, statūtu grozījumus UR ir iespējams pieteikt  tikai vienlaikus tajos, paredzot arī pamatkapitāla denomināciju eiro.

Pirmos  6 mēnešus no eiro ieviešanas sākuma sabiedrības varēja pieteikt statūtu grozījumus, piemēram, par izmaiņām  dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukšanas kārtībā, vēl neparedzot pāreju uz eiro, taču sākot no 2014.gada 1.jūlija, jebkurus statūtu grozījumus var pieteikt UR tikai gadījumā, ja statūtu grozījumi vienlaikus paredzēs arī pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības denomināciju no latiem uz eiro. Uzņēmēju aktivitāte šo pirmo 6 mēnešu laikā ir vērtējama kā salīdzinoši gausa, jo šo iespēju izmantojuši vien 7000 jeb apmēram 5 % no reģistrēto uzņēmumu kopskaita.


Atgādinām, ka pamatkapitāla denominācija no latiem uz eiro ir jāveic līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Savukārt papildus informācija un konsultācijas par pamatkapitāla pārreģistrāciju ir pieejama sazinoties ar mūsu speciālistiem.

Lai veiktu pamatkapitāla denomināciju no latiem uz eiro ir jāveic grozījumi Sabiedrības statūtos. Statūtu grozījumus veic dalībnieku (akcionāru) kopsapulce, pieņemot attiecīgu lēmumu. Atgādinām, ka pamatkapitāla pārrēķināšana eiro nenotiek automātiski.

Tiesību subjekti (juridiskie fakti), kurus skar eiro ieviešana:

Komersanti:
•    SIA, AS – jāpiesaka izmaiņu ierakstīšanu Uzņēmumu reģistrā līdz 2016.gada 30.jūnijam.
•    Komandītsabiedrības (KS) – Uzņēmumu reģistrs veica katra komandīta ieguldījuma summu un komandītu ieguldījumu kopsummu pārrēķināšanu eiro līdz 2014.gada 1.jūlijam. Atšķirībā no kapitālsabiedrībām, kurām ir pienākums pašām pārrēķināt pamatkapitālu un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību no latiem uz euro, Uzņēmumu reģistrs veica komercreģistrā ierakstā katra komandīta ieguldījuma summas un komandītu ieguldījumu kopsummas pārrēķinu no latiem uz euro.

Kooperatīvās sabiedrības – jāpiesaka izmaiņu ierakstīšanu Uzņēmumu reģistrā līdz 2016.gada 1.jūlijam.

Komercķīlas – Uzņēmumu reģistrs 2014.gada 1.janvārī veica komercķīlu reģistrā ierakstīto summu pārrēķinu no latiem uz eiro un izdarīja attiecīgas izmaiņas komercķīlu reģistrā. Ja komercķīlas puses vēlēsies mainīt komercķīlas līgumā norādītās summas, piemērojot no Euro ieviešanas kārtības likuma atšķirīgu konvertācijas kārtību, būs nepieciešams Uzņēmumu reģistram iesniegt attiecīgus izmaiņu pieteikumus – grozījumu vai pārjaunojuma pieteikumu.

Publiskās un privātās partnerības līgumi – publiskajam un privātajam partnerim ir tiesības grozīt publiskās un privātās partnerības līgumu, lai konvertētu tajā noteiktās summas latos uz eiro. Uzņēmumu reģistrs neizteiks summas eiro.