Üleminek eurole


Ettevõtete eurole üleminek (denomineerimine eurodesse)

Alates 2014.aasta 1.juulist SIA(OÜ), aktsiaseltsidel ja kooperatiivsetel äriühingutel, millede põhikapital seni veel pole väljendatud euros, põhikirja  muudatusi ER on võimalik taotleda vaid, nähes samaaegselt ette põhikapitali denomineerimise eurodesse.

Esimesed 6 kuud pärast eurole ülemineku algust võisid äriühingud taotleda põhikirja muudatusi, näiteks, muudatusi osanike (aktsionäride) koosoleku kokkukutsumise korras, veel mitte ette nähes üleminekut eurole, kuid alates 2014.aasta 1.juulist, mistahes põhikirja  muudatusi võib taotleda ER ainult  juhul, kui põhikirja  muudatused  samaaegselt näevad ette  samuti põhikapitali ja põhikapitali osakute (aktsiate) nimiväärtuse  denomineerimise lattidest eurodesse. Ettevõtjate aktiivsus nende esimese 6 kuu jooksul on hinnatav, kui võrdlemisi jahe, kuna seda võimalust on kasutanud vaid 7000 ehk ligikaudu 5 % registreeritud ettevõtete koguarvust.

Tuletame ka meelde, et põhikapitali denomineerimise lattidelt eurodesse peab läbi viima  kuni 2016.aasta 30.juunini.

Lisainfot ja konsultatsioonide põhikapitali ümberregistreerimise kohta on võimalik saada, võttes ühendust meie spetsialistidega.

Selleks, et teostada põhikapitali denomineerimise lattidelt eurodesse, on vaja teha muudatused Äriühingu põhikirjas. Põhikirja muudatusi teostab osanike (aktsionäride) üldkoosolek, võttes vastu vastava otsuse. Tuletame meelde, et põhikapitali ümberavestus eurodesse ei toimu automaatselt.

Õiguste subjektid (juriidilised faktid), milliseid puudutab eurole üleminek:

Kommersandid:
•    SIA(OÜ), AS – peavad taotluse muudatuste  registreerimiseks Ettevõtete registrile esitama kuni 2016.aasta 30.juunini.
•    Komandiitühingud(usaldusühingud) (KÜ) – Ettevõtete register teostas iga komandiidi panuste summade  ja komandiitide panuste kogusummade ümberarvestuse eurodesse kuni 2014.aasta 1.juulini. Erinevalt kapitaliühingutest, mil on kohustus endil teostada põhikapitali ja põhikapitali osakute (aktsiate) nominaalväärtuste ümberarvestused lattidest eurodesse, Ettevõtete register teostas äriregistri sissekannetes iga komandiidi panuste summa ja komandiitide panuste kogusumma ümberarvestuse lattidest eurodesse.

Kooperatiivsed äriühingud – peavad esitama taotluse muudatuste registreerimiseks Ettevõtete registrile kuni 2016.aasta 1.juulini.

Kommertspandid – Ettevõtete register 2014.aasta 1.jaanuaril teostas kommertspantide registris registreeritud summade ümberarvestuse lattidest eurodesses ja teostas vastavad muudatused  kommertspantide registris. Juhul, kui kommertspandi osapooled soovivad muuta kommertspandi lepingus osutatud summasid, kohaldades Euro sisseviimise korra seaduses ettenähtust erinevat konverteerimise korda, on vajalik esitada Ettevõtete registrile taotlus vastavate muudatuste  tegemiseks – muudatuste või uuenduste taotlus.

Avaliku ja erasektori partnerluse lepingud – avaliku ja erasektori partneritel on õigus muuta avaliku ja erasektori partnerluslepingut, et konverteerida selles kindlaks määratud summad lattides euroks. Ettevõtete register ei väljenda summasid eurodes.